Bầu cử Thị trưởng Brossard

Năm nay vào ngày 5 Novembre 2017.

Brossard sẽ bầu cho chức thị trưởng mới cho nhiệm kỳ 4 năm tới.

Tranh cử năm nay gồm có 3 đảng: Priorité Brossad của đương kim thị trưởng Paul Leduc, Brossard Ensemble của Doreen Assaad, Renouveau Brossard của Jean-Marc Pelletier và 2 ứng cử viên độc lập là Hoàng Mai và Diane Girard.

Montreal Viet Media sẽ làm một sondage nhỏ trong cộng đồng người Việt ở Brossard.

Mục đích chỉ để tham khảo.

[survey id=414337371]

 

[survey id=10151301]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded